Vedtægter for Skanderborg Lawn Tennis Klub

§ 1: Navn og hjemsted.

Klubbens navn er: Skanderborg Lawn Tennis Klub og klubbens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 2: Formål

Klubbens formål er i henhold til D.T.F.´s og DGI´s love at virke for tennissportens udbredelse.

§ 3: JTU, DTF og DGI

Klubben er medlem af Jyllands Tennis Union under Dansk Tennis Forbund og DGI Østjylland under Danske Gymnastik- Og Idrætsforeninger og er som sådan underkastet disse organisationers love og vedtægter.

§ 4: Medlemskab

Som aktivt medlem optages:
Seniorer: Enhver, der er fyldt 19 år inden kalenderårets udgang.

Juniorer: Enhver indtil det fyldte 18 år ved kalenderårets udgang.

Som passivt medlem optages enhver, der er fyldt 15 år.

§ 5: Kontingent

Sæsonkontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan tilstå kontingentfrihed til bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og andre,

der yder tilsvarende arbejde for klubben,

Kontingentet til DTU, JTU og DGI er indbefattet i klubkontingentet.

§ 6: Bestyrelse

Klubben ledes af en bestyrelse bestående af:

A: Formand, Kasserer, Baneinspektør og Kommunikationsansvarlig.

B: Formænd for de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.

C: 2 repræsentanter til Skanderborg Tenniscenter Fond.

Endvidere vælges en suppleant for bestyrelsen og 1 suppleant for Skanderborg Tenniscenter Fond.

Tiltrædelse til bestyrelsen af de under pkt. B nævnte sker efter konstituering af de på generalforsamlingen valgte udvalg. Ingen kan indgå i bestyrelsen på mere end én post under pkt. A og pkt. C, men en person nævnt under pkt. A eller pkt. C kan varetage maksimalt en post nævnt under pkt. B. De under C nævnte repræsentanters opgave er fortrinsvis at repræsentere SLTK’s interesser i Skanderborg Tenniscenter Fond. Repræsentanterne tiltræder ved Fondens regnskabsårs begyndelse. Genvalg kan finde sted. Alle vælges for en periode på 1 år.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer der er fyldt 15 år – til posten som formand og kasserer dog 18 år. Bestyrelsen har til enhver tid den fulde myndighed under ansvar overfor generalforsamlingen og kan efter behov nedsætte udvalg/ arbejdsgrupper. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, hvoraf enten formanden eller kassereren er til stede. Ved afstemning er almindelig stemmeflerhed afgørende. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.

Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

Ved salg af fast ejendom, låneoptagelse, pantsættelse eller ved anskaffelse af større væsentlige effekter, tegnes klubben af den samlede bestyrelse – dog undtaget bestyrelsesmedlemmer under 18 år.

§ 7: Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 01. januar til 31. december. På generalforsamlingen fremlægger kassereren det reviderede regnskab til godkendelse.

§ 8: Revision

Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

Endvidere vælges en revisorsuppleant Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.

§ 9: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og kun denne kan give og ændre vedtægter. Den lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer (se dog § 13).

Alle sager, der kommer til behandling på generalforsamlingen, afgøres ved almindelig stemmeflerhed, idet der dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer for vedtagelse af nye vedtægter eller ændringer af de bestående (se dog § 13).

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder og som er fyldt 15 år.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, når mindst 1 medlemmer forlanger det.

§ 10: Generalforsamlingens indvarsling m.v.

Ordinær årlig generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned og indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem eller ved annoncering i et lokalt blad 28 dage før afholdelsen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, der afgår i henhold til lovene og hvilke, der er villige til genvalg. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingen. Et forslag træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen, medmindre andet udtrykkeligt besluttes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent,

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt fastsættelse af kontingent.

5 Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af de i § 6 nævnte bestyrelsesmedlemmer..

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen og 1 suppleant til Skanderborg Tenniscenter Fond.

8. Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

10. Eventuelt

§ 11: Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere indkaldes, når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes senest 1 måned efter opfordringen er kommet bestyrelsen i hænde. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Annoncering og tidsfrister følger reglerne angivet i § 10.

§ 12: Medlemmers pligt

Ethvert medlem er pligtig, til enhver tid at overholde gældende regler for turnering, ungdomsudvalg, seniorudvalg, motionist- og festudvalg, udfordringstavle, banereserveringssystem, banereglement, almindelige ordensregler m. v.

§ 13: Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i denne anledning indkaldt generalforsamling. For at generalforsamlingen kan være beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Møder der ikke et sådant antal medlemmer, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling hvor beslutning så kan tages med ovennævnte stemmeflerhed uden hensyn til antallet af de fremmødte stemmeberettigede. På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt flertal her er tilstrækkeligt. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til tennissportens fremme i Skanderborg Kommune.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 31. Marts 1980. Godkendt vedtægtsændringer på ordinær generalforsamling:

16. Marts 1988

25. Marts 1992

22. Marts 1993

27. Marts 2001

23. Marts 2004.

22. Marts 2006.

27. Marts 2007

24. Marts 2010.

01. Marts 2011

05. Februar 2014